Uslovi korišćenja

LOGOFFICIALSBv

Dobrodošli na Serbian Bookers!

Internet platforma Serbian Bookers (u daljem tekstu Platforma) i Internet stranica www.serbian-bookers.com (u daljem tekstu Stranica) autorsko su delo i intelektualno vlasništvo društva Online Booking Services d.o.o. Beograd, sedište: Knez Mihailova ulica, broj 33, PIB: 111192439, Matični broj: 21439355 (u daljem tekstu Društvo).

Ovim uslovima je uređeno vaše korišćenje Serbian Bookers platforme, stranice I drugih proizvoda, funkcija, aplikacija, tehnologija i usluga koje nudimo, osim kada izričito naglasimo da se primenjuju posebni uslovi, a ne ovi.

Posetilac je svaka osoba koja pristupi Stranici, dok je Korisnik svaka osoba kojoj je Društvo omogućilo korišćenje Platforme kao i osoba koja pristupa Platformi na osnovu odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korišćenje Platforme.

Kako bismo naše poslovanje održali i našu tehnologiju i usluge unapredili, naplaćujemo vam korišćenje Platforme i dodatnih usluga. Za naknadu vam dajemo na raspolaganje tehnologiju koju smo razvili mi ili naši partneri uz sigurnost da vašim ličnim podacima nećemo trgovati, niti ih ustupati trećim licima bez vašeg odobrenja i da ćete imati našu puno podršku tokom perioda korišćenja Platforme.

Sva pitanja i detalji povodom sigurnosti vaši privatnih podataka su uređeni našim Pravilnikom o privatnosti podataka, koji je dostupan za pregledanje i preuzimanje na Stranici i Platformi.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici nisu za dalju distribuciju ili na bilo koji način korišćenje u komercijalne svrhe bez jasnog pristanka Društva.

Društvo je isključivi vlasnik Stranice i Platforme i svih autorskih prava vezanih uz korišćenje Stranice i Platforme.

Zabranjeno je prenošenje, menjanje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, distribuciji, izradi kopija, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe sadržaja i programskih kodova Stranice, Platforme ili jednog njihova dela bez jasnog prethodnog pismenog odobrenja Društva.

Korišćenjem Platforme i Stranice Posetilac i Korisnik prihvataju sve rizike koji nastaju iz korišćenja te prihvataju koristiti Platformu i Stranicu isključivo za privatnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Platforme i Stranice, za bilo koje radnje Posetioca ili Korisnika upotrebom Platforme i Stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Posetiocu ili Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom korišćenja Platforme i Stranice.

Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu posrednog ili neposrednog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak finansijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Posetiocu ili Korisniku zbog nemogućnosti korišćenja Platforme i Stranice usled neodgovarajućeg postupanja Posetioca ili Korisnika, kao posledica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Platforme i/ili Stranice, neadekvatnosti Platforme i/ili Stranice za poslovne potrebe Posetioca i Korisnika.

Korisniku Platforme pruža se Platforma u najam u finalnom obliku, po principu trenutnog stanja, te se isključuje bilo kakvo garantovanje u pogledu bilo kakvih nedostataka.

Iako Društvo radi neprestano na testiranju i održavanju Platforme, ne može garantovati da prilikom korišćenja Platforme neće doći do grešaka u radu same Platforme, te da tom prilikom neće doći do eventualnih zastoja ili kvarova. Društvo će preduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Društvo ne odgovara Korisniku Platforme za štetu nastalu usled gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, uticajem drugih licenciranih i nelicenciranih programa, virusa i ostalih štetnih uticaja.

Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Posetioca ili Korisnika se neće smatrati poverljivim informacijama, te će ih Društvo moći koristiti, raspolagati i dalje distribuirati i to bez obveza plaćanja bilo kakve nadoknade Posetiocu ili Korisniku. S tim u vezi, Posetilac, odnosno Korisnik se odriču prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahteva Društvu u vezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

Prijavom u sistem Platforme, smatraće se da je Korisnik pročitao, razumeo i prihvatio kao obavezujuće Uslove korišćenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Društvo zadržava pravo promene bilo kojih resursa (programskih kodova, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Stranici ili Platformi u bilo koje vreme i bez prethodne najave ili posebnog obaveštenja i bez potrebe prethodne saglasnosti Posetioca ili Korisnika.

Društvo zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja Stranice i Platforme u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorno ni za kakve moguće posledice iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obavešteni.

Između Korisnika Platforme i Društva se sklapa punovažan Ugovor o saradnji, koji za strane predstavlja dodatne Uslove na kojima se zasniva saradnja. Na sve stavke koje nisu obuhvaćene ovim Uslovima ili Ugovorom se primenjuju važeći propisi, a strane će saradnji pistupati u skladu sa dobrom poslovnom praksom i običajima.